Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

türkiye haritasında hangi denizler bölgelere isim lerini verilmiştir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Hangi denizler bölgelerine isimlerini vermiştir? Bölgelere Göre Türkiye'deki Nüfus Yoğunluğu, Bölgelere göre
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  türkiye haritasında hangi denizler bölgelere isimlerini verilmiştir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  TÜRKİYE’DE YAPILAN BÖLGE AYRIMLARI VE
  BÖLGE PLANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  The Region Divisions in Turkey and Its Effects on Regional Planning
  Ali ÖZÇAĞLAR
  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü,6100, Ankara
  ozcaglar@humanity.ankara.edu.tr
  Özet: Bölgesel coğrafya sistematiği içinde planlama coğrafyası bakımından kaleme alınan bu
  makalede, bölge kavramı, bölge bilimi, Türkiye’de yapılan değişik bölge ayrımları ele alınarak
  farklı yaklaşımlarla oluşturulan bu bölgelerin nitelikleri, birbirleriyle olan uyumsuzluklarının
  planlamada yarattıkları kargaşa ve sıkıntılar tartışılmıştır. Doğal koşulların kontrolü altında
  oluşmuş doğal bölgelerin, insan faaliyetlerine bağlı olarak işlevsel yönde meydana gelen
  sosyo-ekonomik bölgelerin (fonksiyon bölgelerin) ve her ikisinin sentezinden elde edilen coğrafi
  bölgelerin kapsam ve nitelikleri farklı olduğu için, planlama yönünden incelenme ve değerlendirilmeleri
  de farklılıklar göstermektedir. Sınırları halen tartışmalı olan ve sağlıklı istatistik
  verileri bulunmayan coğrafi bölgelerin mülki idare bölgeleriyle (il,ilçe) olan uyumsuzluğu yüzünden
  coğrafi bölgelere göre planlama yapılması zorlaşmaktadır. Coğrafi bölge ağırlıklı
  GAP, DAP, DOKAP gibi planlama bölgelerinin sınırlarının çizilmesinde bile bütünüyle coğrafi
  bölge sınırlarına bağlı kalınmamış olması bu hususla ilgilidir. Bir ülkenin farklı yaklaşımlarla
  değişik türde bölgelere ayrılması bilimsel olarak kabul edilir bir durumdur. Türkiye’de
  birbiriyle uyuşmayan bu bölgeler üzerinde ayrıca farklı kapsam ve ölçekte planlama bölgeleri
  oluşturulması, oldukça ilginç bir yaklaşımdır.
  Anahtar Kelimeler: Bölge, bölge bilim, fonksiyon bölge, coğrafi bölge, bölge planlama
  Abstract: This article is written systematically in regional geography from planning geography
  point of view. The concept of region, regional science, regional divisions made for Turkey,
  their qualities and disharmonies and their effects are mentioned in this article. Since natural
  regions, socio-economic regions (functional regions) and geographical regions have different
  qualities, their effects on planning are dissimilar too. The boundaries of geographical regions
  are of controversial, don’t compromise with province and district boundaries, don’t have reliable
  statistical data, so, it is difficult to make planning according to geographical regions.
  Such being the case, what drawing of boundaries of planning region, even like GAP ,DAP and
  DOKAP with geographical region laden, is not wholly correlated with geographical region
  boundaries is connected with above mentioned condition. It is scientifically acceptable case
  that a country can be divided into distinct sort of regions by different approaches. It is fairly
  interesting approach to form additionally planning regions with different scope and scale on
  regions in Turkey where there exist no harmonies with each other.
  Keywords: Region, regional sciences,functional region, geographical region,regional planning
  1.Giriş
  Türkiye’deki bölge planlama çalışmalarında planlama alanı olarak seçilen mekânlar alansal
  boyutları ve sahip oldukları nitelikleri ne olursa olsun “bölge” adıyla ifade edilmektedir. Bu türlü genel
  yaklaşımla bölgeyi tanımlamak ve sistematiğini yapmak mümkün değildir. Bir şehrin içindeki
  çeşitli türdeki fonksiyon alanlarının, bir ilin idari sınırları dahilinde yer alan her bir ilçe idari alanının
  veya planlanacak konu veya konulara göre özel olarak sınırlandırılmış sahaların “bölge” olarak nite4
  lendirilmesi, yaygın olarak bilinen coğrafi bölge kavramı dışında da değişik yaklaşımlarla bölge ayrımlarının
  yapıldığını ortaya koymaktadır. Ancak, yapılan bu bölge ayrımlarının planlama kapsamında
  belirli bir amaca yönelik olarak yapılmış olması birtakım tutarsızlıkları da beraberinde getirmekte ve
  bölge kimliğini belirsiz hale sokmaktadır. Oysa, bölge planlama çalışmalarında görev alan coğrafyacılar
  öncelikli olarak planlaması yapılacak bölgenin ne tür bir bölge olduğunu ortaya koyduktan sonra,
  coğrafi konumunu, sınırlarını, bu sınırlar içinde yer alan bölgenin kendi içindeki alt bölümlerini belirleyerek
  işe başlamaktadırlar. Bu nedenle planlama çalışmalarına mekân olan bölgelerin sahip oldukları
  niteliklerinin öne çıkarılması ve buna göre adlandırılmaları daha uygun olacaktır.
  Bölgesel coğrafyanın bölgesel planlamaya yönelik ilgisizliği ve başarısızlığı ileri sürülerek
  1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde “Bölge Bilimi” adı altında çok disiplinli bir alan yaratılmıştır
  (Tricart,1975:86). Bölge bilimcilere göre bölge bilimi, coğrafya dahil olmak üzere, ekonomi,
  ekonometri, matematik, planlama, sosyoloji gibi disiplinlerden oluşmaktadır (Atalık, 2002:xıv.). Bilimsel
  ilkeleri, çalışma yöntemleri ve bakış açıları birbirinden farklı olan bu disiplinlerin bölge anlayışı
  şüphesiz farklı olacaktır. Yeryüzünün bütününü insan-doğal ortam etkileşimi bağlamında kendisine
  araştırma mekânı olarak seçen coğrafya, doğal ortamın insan üzerindeki etkilerini, insanın da doğal
  ortama olan etkilerini ayrı ayrı veya bütünleştirerek sentez halinde ele almaktadır. İşte bu yaklaşımlarla
  yeryüzü bütünü değişik türde sistematik olarak bölgelere ayrılmaktadır. Mekânı doğal ve beşeri
  potansiyeli itibariyle bütün halinde değerlendiren ve analizini en sağlıklı biçimde yapan uzman coğrafyacılar
  bölge biliminin temel taşlarını oluşturmaktadırlar. Coğrafyacı olmayan bölge bilimciler
  konunun uzmanı olan coğrafyacılardan yararlanmadıkları takdirde bölge ayrımı ve sınırlandırma konusunda
  telafisi mümkün olmayan hatalar yapacaklardır. Bu nedenle planlaması yapılacak alanlara
  verilecek “bölge” adlarının öncelikli olarak bölge biliminin gerçek sahibi olan coğrafyanın bilimsel
  kriterleriyle bağdaşıp bağdaşmadığının incelenmesi gerekmektedir.
  İnsanın doğal ortamla karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu yeryüzünü, daha önce bahsettiğimiz
  gibi doğal ortama, sosyo-ekonomik, kültürel (= beşeri) ortama veya doğal ortamla beşeri ortamın
  sentezinden oluşan coğrafi ortama göre bölgelere ayırmak mümkündür. Buna göre yeryüzündeki
  planlamaya esas olan bölgelerin planlamadaki konusal yaklaşıma göre doğal bölgeler, sosyoekonomik(
  kültürel) bölgeler, coğrafi bölgeler çerçevesinde bölgesel coğrafyanın bölge tasnifindeki
  sistematiğe bağlı kalarak ele alınması gerekmektedir.
  2. Doğal Bölgeler
  Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen, sahip oldukları
  özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan büyük alanlı ortamlara doğal bölge denilmektedir.
  Oğuz Erol’unda belirttiği gibi, kendi içlerinde sahip oldukları özellikleri itibariyle bölümlere (alt bölgelere),
  yörelere ve kesimlere ayrılabilmektedirler (Erol,1993:13-20). Yeryüzü şekillerine, iklime,
  hidrografyaya, doğal bitki örtüsüne, faunaya (hayvanlara), toprak örtüsüne ve doğal afetlere göre oluşan
  doğal bölgeleri (Tunçdilek,1987), şu şekilde ele almak mümkündür:
  2.1.Jeomorfojenetik bölgeler
  Yer yüzü şekillerine göre belirlenmiş doğal bölgelerdir. Örneğin, ülkemizdeki Kuzey Anadolu
  Dağları, Konya ovası, Haymana Platosu, Toroslar, Çukurova, Gediz Depresyonu vb.; Kuzey Amerika
  kıtasındaki Kanada Kalkanı, Kayalık Dağları, Appalaş Dağları, Büyük Ovalar ve Missisipi Deltası
  birer jeomorfolojik oluşum olup, jeomorfojenetik bölge kapsamında değerlendirilmektedirler.
  Jeomorfojenetik bölgeler sistematik olarak kendi içlerinde alt bölgelere (bölümlere), yörelere ve kesimlere
  ayrılabilmektedirler. Örneğin, ülkemizin Akdeniz Coğrafi Bölgesinin bütününde ve Güneydoğu
  Anadolu Coğrafi Bölgesinin kuzey kesiminde bir kordillera sistemi (dağ sırası, depresyon, plato)
  halinde uzanan Toroslar kendi içinde Batı Toroslar, Orta Toroslar, Güneydoğu Toroslar olarak alt
  bölgelere (bölümlere) ayrılmaktadırlar. Bunlardan sadece Orta Torosları ele alarak yörelerini belirtecek
  olursak: Batıdan itibaren Taşeli Platosu, Bolkar Dağı, Ecemiş-Tekir Oluğu, Aladağlar şeklinde bir
  yöre ayrımı yapılmaktadır. Jeomorfojenetik bölge, bölüm ve yörelerinin bölge planlama çalışmaları
  5
  bakımından sınırlandırılarak adlandırılması ayrı bir önem taşımaktadır. Ele alınan bir
  jeomorfolojenetik bölgenin alt üniteleriyle birlikte kapladığı sahanın ülke içinde nerede başlayıp, nerede
  bittiğinin uygun ölçekteki bir topografya haritası üzerine çizilmesi aynı zamanda planlama bölgesinin
  sınırlarının tespiti anlamına gelmektedir. Özellikle dağlık alanların ekolojik, turizm ve rekreasyon
  yönünden planlanması çalışmalarında konunun uzmanı olan coğrafyacıların (jeomorfologların,
  planlama coğrafyacılarının) bilgi birikiminden ve deneyimlerinden bizzat yararlanılmalıdır.
  2.2. Klimatik bölgeler
  Sadece yeryüzündeki iklim tiplerini esas alarak, benzer iklim özelliklerinin hüküm sürdüğü
  sahaları içine alan doğal bölgelerdir. Ülkemizin iklim bölgeleri, iklim konusunda uzmanlaşmış coğrafyacılar
  (klimatologlar) tarafından araştırılarak belirlenmiş olup, birbirinden farklı özellikte olan bu
  iklim bölgelerinin (Nemli Akdeniz İklimi, Yarı Nemli Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi, Yarı Nemli
  Marmara iklimi, Yarı Kurak İç Anadolu İklimi, Yarı Kurak Güneydoğu Anadolu İklimi, Karasal Doğu
  Anadolu İklimi bölgeleri) sınırları haritalar üzerine işlenmiştir (Koçman, 1993:75-81). Mevcut uygulamalarda
  iklim bölgelerine göre doğrudan bölge planlama çalışmaları yapılmadığını gözlemekteyiz.
  Ancak, planlama için seçilen bölgelerin hangi iklim bölgesinin veya bölgelerinin etki sahası içinde
  bulunduğunun tespitinde iklim bölgelerinden yararlanılmaktadır. Örneğin genelde karasal iklim bölgesi
  içinde yer alan Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde bir mülki idare bölgesi olan Iğdır İli’nin idari
  sahasının büyük bir kısmında (Iğdır Ovası’nda) Akdeniz iklimi farklı özellikte mikroklima alanı oluşturabilmektedir.
  2.3. Hidrografik bölgeler
  Hidrografik şartlara göre oluşmuş doğal bölgelerdir. Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular
  beslenme alanlarıyla birlikte ele alındığında her biri için ayrı bir hidrografik bölge ortaya çıkmaktadır.
  Dünyadan ve ülkemizden örnek verecek olursak, Amazon Havzası, Missisipi Havzası, Van Gölü Havzası,
  Tuz Gölü Havzası, Yeşilırmak Havzası hidrografik doğal bölge durumundadırlar. Bölge planlamada
  bir akarsu veya göl havzası çalışma alanı (planlama bölgesi) olarak seçilebilmektedir. Örneğin
  “Yeşilırmak Bölgesi” veya “Yeşilırmak Havzası” gibi adlandırmalarla, Yeşilırmak’ı besleyen bütün
  kollar ve bunların üzerinde aktıkları alanların bütünü vurgulanmaktadır. Buna göre Yeşilırmak’ın bir
  ağacın gövdesini ve dallarını andıran drenaj ağının diğer akarsuların drenaj ağı ile olan sınırı (ana su
  bölümü çizgisi) Yeşilırmak Havzasının bölge sınırını meydana getirmektedir. İşte bu sınırlar içinde
  kalan alanların tamamı bir hidrografik bölge oluşturmaktadır. Planlamada bu sınırlar içindeki sahaların
  bütünü ele alınmalı ve gerekli olan çalışmaların hepsi yapılmalıdır. Özellikle son yıllarda olumsuz
  çevresel etkiler nedeniyle akarsuların ve göllerin kirlenmesi çok sayıda sorunları da beraberinde getirmektedir.
  Coğrafi ve ekolojik sorunların birlikte giderilebilmesi için yapılan bölge planlama çalışmalarında
  göl ve bataklıklar (sulak alanlar) ile akarsu havzaları güncelliklerini sürdürmektedirler.
  2.4. Floristik bölgeler
  Yeryüzünde iklimin, yükseltinin, bakı şartlarının ve toprak örtüsünün kontrolünde gelişen doğal bitki
  örtüsü, özellikleri itibariyle birbirinden ayrılan büyük alanlı bölgeler oluşturmaktadır. Global ölçekte
  yeryüzünde 6 floristik âlem (büyük bölge) tespit edilmiş olup, bu büyük floristik bölgeler (Holarktis,
  Neotropis, Palaeotropis, Australis, Antarktis), alanları daha küçük olan flora bölgelerine, onlar da
  flora bölümlerine ve yörelerine ayrılırlar (Erinç, 1977:112-136). Holarktik bitki âleminin içinde yer
  alan ülkemiz sadece bu büyük flora âleminin değil, konumu gereği aynı zamanda komşu flora âlemlerinin
  de etkisi altında bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye zengin bir flora çeşitliliğine sahip olup, buna
  bağlı olarak Akdeniz florası, Paloboreal orman florası, Turan-Önasya florası gibi floristik bölgelere
  ayrılmaktadır.
  6
  2.5. Fauna bölgeleri
  Zoocoğrafîk koşullar altında benzer özelliklere sahip hayvan topluluklarının oluşturduğu doğal
  bölgelerdir. Özellikle, eko turizm, doğal hayatı koruma ve avcılık konularıyla ilgili olarak yapılacak
  planlamalarda fauna bölgeleri büyük önem taşımaktadır.
  2.6. Pedojenetik bölgeler
  Bir deri gibi yeryüzünü kimi yerde kalın, kimi yerde ince bir örtü şeklinde saran toprak örtüsü,
  oluşum özelliklerine ve diğer niteliklerine göre farklı tipte toprak bölgelerinin meydana gelmesini
  sağlamaktadır. Toprağa dayalı arazi kullanımının tespitinde ve planlanmasında toprak bölgelerinden
  yararlanılmaktadır.
  2.7. Doğal afet bölgeleri
  Doğal ortamda meydana gelen ve insanın canı, malı ve etkinlikleri üzerinde büyük ölçüde
  olumsuzluklar yaratan doğal faaliyetlerin etkin olma durumuna göre belirlenmiş doğal bölgelerdir.
  Deprem, heyelan, çığ, sel, taşkın ve volkanizmaya bağlı afet bölgeleri gibi. Ne zaman meydana geleceği
  önceden kestirilemeyen doğal afetlerin insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan
  planlama çalışmalarında doğal afet riski taşıyan bölgelerin öncelikli olarak coğrafi yönden incelenmesi
  gerekmektedir.
  3. Sosyo-Ekonomik Bölgeler (Fonksiyon Bölgeler)
  İnsanın yeryüzüne ayak bastığı günden başlayarak günümüze kadar edindiği bilgi birikimi,
  deneyimleri ve davranış biçimlerine (= kültürel yapıya) bağlı olarak doğal ortam içinde tesis ettiği
  sosyo-ekonomik ortam (=beşeri veya kültürel ortam), insan faaliyetlerinin durumuna ve gelişmişlik
  düzeyine göre yeryüzünde farklı nitelikte işlevsel bölgelerin ayrılmasını sağlamıştır. İşte yerleşim durumuna,
  nüfusa, hammadde üretimi, sanayi ve hizmet üretimine bağlı olarak yeryüzünde meydana
  gelen bölgelere sosyo-ekonomik bölgeler denilmektedir. Bu bölgeler insan faaliyetlerinin türlerine
  göre işlevsel biçimde tasnif edildiği için aynı zamanda fonksiyonel bölgeler şeklinde de adlandırılmaktadırlar.
  Sosyo-ekonomik bölgeleri kendi içinde yerleşim bölgeleri, nüfus bölgeler, kültür bölgeleri,
  hammadde bölgeleri, sanayi bölgeleri, hizmet bölgeleri şeklinde 6 alt başlık halinde ele almak
  mümkündür:
  3.1. Yerleşim Bölgeleri
  İnsanların yeryüzünde yaşam alanı olarak oluşturdukları yerleşmelerin bütünü küresel anlamda
  en büyük yerleşim bölgesini yani ökümeni oluşturmaktadır. Bölgesel planlamada yerleşim bölgelerinin
  ele alınışı genelde ve özelde olmak üzere iki kategoride değerlendirilmelidir.
  Genel yaklaşımla yapılan bölge ayrımında yerleşmelerin yeryüzündeki coğrafi dağılışları yani
  sıklık ve seyreklik durumu etkili olmaktadır. Bu durumu şu örnekle açıklayacak olursak, “Doğu Karadeniz
  Coğrafi Bölgesinin kıyı kuşağı en yoğun yerleşim bölgelerimizden biridir.” cümlesiyle Doğu
  Karadeniz Coğrafi Bölgesindeki kıyı kuşağının yerleşmeler için uygun jeomorfolojik birim olduğu ve
  bu nedenle kıyı kuşağının yoğun bir yerleşim bölgesi olduğu vurgulanmaktadır. Bu tarz yaklaşımla
  yapılan bölge ayrımında, yerleşim bölgesi olarak nitelendirilen kıyı kuşağında yer alan yerleşmelerin
  ne tür yerleşmeler olduğu fazlaca önem taşımamaktadır. Burada önemli olan husus kıyı kuşağının,
  doğal coğrafya koşullarının kontrolünde yoğun bir yerleşim bölgesi oluşturabilecek fonksiyona sahip
  olmasıdır.
  Yerleşmeleri genel fonksiyonları ve ayrıntıdaki alansal fonksiyonları bakımından özele indirgeyerek
  sahip oldukları niteliklerine göre tasnif edecek olursak, farklı türde yerleşim bölgeleri elde
  edilmektedir. Coğrafyacıların yadırgayarak yaklaştıkları bu tür bölge ayrımında geniş alanlı bölge
  yaklaşımları ortadan kalkarak daha dar alanlı bölge yaklaşımları egemen olmaktadır. Örneğin: “Türkiye’nin
  kentsel ve kırsal yerleşim bölgeleri” şeklinde bir ifadeyle ülkemizdeki şehirler ve kasabalar
  7
  ile kır yerleşmelerinin (köy yerleşmeleri, mezraa, kom, dam,ağıl, yayla yerleşmeleri vb.) yoğun olarak
  bulunduğu sahalar akla gelmektedir (Özçağlar, 2000:66-82).
  Konuya kavramsal açıdan yaklaşıldığında, eş anlamlı olduğu sanılan “şehir” ve “kent” sözcüklerinin
  anlam itibariyle farklı kapsamda oldukları ortaya çıkmaktadır. Toplum bilimsel ve demografik
  bakımdan Türkiye nüfusunun yaşadıkları yerlere göre ayrımı genelde “kırsal” ve “kentsel” olarak
  yapılmaktadır. Bu tasnife göre, kırsal nüfus, şehir ve kasabalar dışında kırsal yerleşmelerde yaşayan
  nüfusu; kentsel nüfus ise, şehir ve kasabalardaki nüfusu ifade etmektedir. Sahip oldukları fonksiyonları
  itibariyle şehirler kadar gelişemedikleri için onlardan kolayca ayrılan kasabaların, gerçek dışı bir
  yaklaşımla şehir kabul edilerek “kent” sözcüğüyle ifade edilmesi hatalı bir yaklaşımdır (Özçağlar,
  2000:74-80). Türkiye’deki yerleşmelerin bölgesel analizinde ve planlanmasında konuya bu yönlü
  yaklaşılarak başlangıçta kasabaların şehirlerden ayrılması gerekmektedir.
  Türkiye’deki yerleşmeleri Şehirlerin, kasabaların ve kırsal yerleşmelerin ülke sathında yoğunlaştıkları
  dar alanlı bölgeleri coğrafyacılar kuşak, zon, saha veya alan şeklinde adlandırmaktadırlar.
  Örneğin, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizin işgal ettikleri yerleşim arazisinin bütününe
  “metropolitan alan”, Bolkar, Canik, Kaçkar Dağlarındaki yayla yerleşmelerinin bulunduğu jeomorfolojik
  birimlere “yaylalar kuşağı” veya “yaylalar zonu” denilmektedir. Coğrafyacılar tarafından kuşak,
  zon, saha, alan şeklinde isimlendirdikleri ünitelerin planlamayla ilgili diğer disiplinler tarafından “bölge”
  olarak nitelendirilmesi tartışma konusu olmaktadır.
  Bir şehrin veya kasabanın planlama için bütün halinde bir bölge olarak ele alınması bir ölçüde
  olumlu karşılanabilir. Ancak, bir şehrin içinde çok yerde birbiriyle iç içe giren ve daha küçük alanlı
  olarak yer kaplayan oturma, barınma, pazarlama-ticaret, sanayi, eğitim-kültür, sağlık, rekreasyonturizm,
  ulaştırma-iletişim, yönetim vb. fonksiyon alanlarının oturma bölgeleri, sanayi bölgesi, eğitimkültür
  vb. bölgeleri şeklinde takdim edilmesini hatalı bir yaklaşım olarak nitelendirmekteyiz.
  Yerleşim bölgelerinin bölgesel lokasyonu ve sınırlarının tespiti üzerinde öncelikli olarak coğrafi
  ve mülki idari bölgelerinin durumu etkili olmaktadır. Yerleşim planlamalarında görev alan uzman
  coğrafyacılar (şehir coğrafyacıları, kırsal yerleşim coğrafyacıları) yerleşimle ilgili bölge ayrımını çok
  yönlü olarak ele aldıkları için ortaya çıkacak muhtemel engelleri kolayca aşabilmektedirler. Bu nedenle
  yerleşim konusuyla doğrudan ilgili olan şehir ve bölge planlama çalışmalarında uzman coğrafyacılara
  yer verilmelidir.
  3.2. Nüfus Bölgeleri
  Yeryüzünde yaşayan insanların bulundukları yerlere ve zamana göre sayıları nüfus olarak tanımlanmaktadır.
  Nüfus doğrudan yerleşim alanları ve ekonomik faaliyet sahalarıyla ilişkilidir. Yeryüzünün
  nüfus barındıran kesimlerinin bilimsel esaslar kapsamında tespit edilerek haritalanması sonucunda
  sık nüfuslu bölgeler, seyrek nüfuslu bölgeler şeklinde global bir ayrım yapılmaktadır. Yeryüzündeki
  nüfusu ayrıntıda ırk, dil, din niteliklerine göre ele alarak bunlara göre de bölge haritaları oluşturulabilmektedir.
  3.3. Kültür Bölgeleri
  İnsan topluluklarının sahip oldukları sosyo-ekonomik nitelikleri (ırk, dil, din, folklor vb.) itibariyle
  etkileşim halinde bulundukları ortamlarla bütünleşerek oluşturdukları farklı kültürel değerler
  yeryüzünde kültür bölgelerinin ayrımını sağlamıştır. Kıtasal ölçekte birer kültür bölgesi olan “Anglo
  Amerika” ile “Latin Amerika” bu durum için en tipik örneği oluşturmaktadırlar. Anglo Amerika, Kuzey
  Amerika kıtasında Anglo-Sakson kültürüne bağlı toplumların çoğunlukta bulunduğu Kanada ve
  Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsadığı halde; Latin Amerika, A.B.D.’nin güneyinde Meksika’dan
  başlayıp, Orta ve Güney Amerika’yı içine alan geniş bir kıtasal bölgeyi içine almaktadır (Tümertekin,
  1970: 10-11). Kıta ölçeğinde büyük alanlar kaplayan kültür bölgeleri, ülke ölçeğinde daha küçük alanlı
  olabilmektedirler. Ülkemizin folklorik (halk müziği, halk oyunları vb.) çeşitliliğine göre ayrılan
  bölgeler ve yöreler bu durum için en güzel örneği oluşturmaktadır.
  8
  3.4. Hammadde Bölgeleri
  Fonksiyon olarak hammadde üretimiyle ilgili ekonomik faaliyetlere (tarım, hayvancılık, ormancılık,
  avcılık, madencilik) göre oluşan bölgelerdir.
  3.4.1. Tarım Bölgeleri
  Ülke genelinde tarım arazisinin niteliğine, yürütülen tarımsal faaliyet türlerine ve yetiştirilen
  tarım ürünlerine göre oluşturulan bölgelerdir.
  3.4.2. Hayvancılık Bölgeleri
  Büyükbaş-küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipekböcekçiliği ve kültür balıkçılığı
  yapılan alanların yoğunluğuna göre şekillenen bölgelerdir.
  3.4.3. Ormancılık Bölgeleri
  Ekonomik yönden yararlanmaya elverişli olan ve olmayan orman alanları, koruma ve geliştirme
  amacıyla bölgelemeye tabi tutulmaktadırlar. Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan orman bölgeleri
  bu durum için örnek oluşturmaktadır.
  3.4.4. Avcılık Bölgeleri
  Kara ve su ortamlarında yaban hayatı içinde yaşamakta olan; eti, derisi, kemiği, zehri vb. için
  avlanan hayvanların bütünüyle yok edilmelerini önlemek maksadıyla oluşturulan avlanma bölgeleridir.
  Daha önce de belirttiğimiz gibi doğal bölgeler içinde yer alan fauna bölgeleriyle fonksiyon bölge durumundaki
  avlanma bölgeleri birbirleriyle çakışmaktadır.
  3.4.5. Madencilik Bölgeleri
  Ülke genelinde maden yataklarının bulunduğu alanlar, çıkartılan madenin türüne göre değişik
  adlar verilerek (Zonguldak Kömür Havzası, Raman Petrol Bölgesi gibi.) bölgelemeye tabi tutulmaktadırlar.
  3.5. Sanayi Bölgeleri
  İşledikleri ve ürettikleri ürünler bakımından birbiriyle ilişkili olan sanayi tesislerinin (fabrikalar,
  atölyeler) bir araya gelerek oluşturdukları “organize sanayi bölgeleri” ülke ölçeğinde geniş arazi
  parçaları üzerinde yer tuttukları için fonksiyonel bakımdan “sanayi bölgesi” sıfatını hak etmektedirler.
  Bir şehrin içinde küçük alanlar halinde yer tutan ve genelde atölyelerden oluşan sanayi sitelerinin veya
  tek başına bir fabrika alanının “sanayi bölgesi” olarak nitelendirilmesini hatalı bir yaklaşım olarak
  değerlendirmekteyiz. Bu gibi küçük sanayi alanları bir şehrin içinde yer alıyorsa, fonksiyonel bakımdan
  “sanayi alanları” şeklinde adlandırılmalıdırlar.
  3.6. Hizmet Bölgeleri
  Hizmet sektörü içinde yer alan yönetim, eğitim, sağlık, ulaştırma-iletişim, pazarlama-ticaret, güvenlik,
  barınma-eğlence, rekreasyon-turizm faaliyetleriyle ilgili olarak oluşan fonksiyonel bölgelerdir.
  3.6.1. Yönetimle İlgili Hizmet Bölgeleri
  Mülki idare (merkezi yönetim), mahalli idareler (yerel yönetimler) ve kamu kurumlarının hizmetleriyle
  ilgili yönetim bölgelerini bu başlık altında toplamış bulunmaktayız.
  Devlet sınırlarıyla kuşatılan ve coğrafi mekâna karşılık gelen geniş alanlı bir ülke arazisinin
  bütününü hiçbir bölümleme yapmadan yönetmek mümkün değildir. İşte, devletin ülke arazisini kolay
  bir biçimde yönetmek, hizmetlerin yurt sathında yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara
  bağlı kalarak oluşturduğu yönetim bölgelerine “mülki idare bölgeleri” denilmektedir. Bu terim
  içinde yer alan “mülk” sözcüğü, devletin yönetimi altındaki ülke arazisine karşılık gelmektedir. Bir
  ülkenin yasalar çerçevesinde yapılan idarî taksimatına göre elde edilen yönetim alanlarına idarî bölge,
  9
  idarî bölüm, idarî alan veya idarî ünite denilmektedir. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 126.
  Maddesinde ülkemizin idari bölünüşüne dair hükümler şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye, merkezi
  idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine
  göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.” Anayasanın bu hükmüne göre ülkemiz, aşağıda
  gösterildiği şekilde bir idari bölümlemeye tabi tutulmuştur.
  Türkiye → İller → İlçeler → Bucaklar (?)→ Köy idari alanları
  Bu idari bölünüş içinde yer alan iller, ilçeler ve bucaklar, merkezi idarenin denetiminde merkezden
  (Başkent Ankara’dan) atanmış kişiler tarafından yönetildikleri için, İçişleri Bakanlığınca mülki
  idare alanları şeklinde ; seçilmiş kişilerce yönetilen köy idari alanları ise mahalli idare alanları kapsamında
  değerlendirilmektedir. Muhtarlıklar tarafından yönetilen köy idari alanları, yasaya göre mahalli
  idareler (yerel yönetimler) kapsamında olsalar da, ülkemizin idari bölünüşünde mülki idare alanlarının
  (il, ilçe, bucak) içinde yer almaktadırlar. Bu nedenle, Türkiye 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri