Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Fuzuli Kimdir – Fuzulinin Hatayı – Fuzulinin Şiirleri Mehmed Bin Süleyman – FUZULİ ( 1485-1556 ) Akk oyun lular devrinde , bu hanedanın toprakları içinde

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Fuzuli Kimdir – Fuzulinin Hatayı – Fuzulinin Şiirleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Fuzuli Kimdir – Fuzulinin Hatayı – Fuzulinin Şiirleri  Mehmed Bin Süleyman – FUZULİ ( 1485-1556 )
  Akkoyunlular devrinde, bu hanedanın toprakları içinde kalan Kerbela’da doğdu.Okumuş bir aileden geldiği ve çok iyi bir eğitim gördüğü bilinmektedir.Edebi yönünün gelişmesinde Azeri şairi Habibi’nin ve Ali Şir Nevai’nin fazlaca etkisi olmuştur. Arapça ve Farsça’yı, bu dillerde şiir söyleyebilecek kadar iyi bilen Fuzuli, Türkçe divanının önsözünde, uzun yıllarını akli ve nakli bilim leri öğrenmeye, hikemi ve hendesi bilgileri edinmeye harcadığını anlatır, tevsir ve hadis ile uğraştığını açıklar.Farsça divanının önsözünde ise, ” fuzuli” mahlasını neden seçtiğini anlatırken, bu ismin başkalarının hoşuna gitmeyecek ve kimse tarafından kullanılmayacak bir kelime olduğu için seçtiğini belirtir.Fuzuli kelimesi, meziyet, kerem, bilim anlamındaki “fazl” sözcüğünün çoğuludur.Fakat öte yandan da “edebe aykırı” manasını da taşımaktadır.
  Safevi Devleti’nin ilk hükümdarı Şah İsmail, Bağdat’ı ele geçirdiği sırada Fuzuli kendini kanıtlamış bir şairdi.Şah İsmail’in, Horasan yakınlarında Özbek hanını yenmesi üzerine yazdığı ilk mesnevisi ” Beng ü Bade ” ( Afyon ve Şarap ) yi kendisi gibi Şii olan ve şairliği ile tanınan hükümdar Şah İsmail’e hayranlık ve takdir belirten beyitlerle sundu.
  Kanuni Sultan Süleyman, 1534 yılında Bağdat’ı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine dahil ettiğinde ise Fuzuli, bu fetih için övgüler yazdı.Osmanlı hükümdarı için beş kaside yazdı.Bu durumdan da anlaşılacağı gibi; Bağdat’ta yönetimin değişmesi Fuzuli’yi sıkıntıya sokmamaktadır.Bağdat’ın fethine katılan Hayali ve Taşlıcalı Yahya gibi Osmanlı şairleriyle tanışan Fuzuli’ye Kanuni tarafından maaş bağlanmıştı.Fakat hükümdarın İstanbul’a dönmesinden sonra bu parayı alamayan şair İstanbul’a o ünlü mektubu gönderir : ” Şikayetname “.
  Osmanlı yöneticileri ile gayet iyi ilişkiler kuran Fuzuli, ” Leyla vü Mecnun ” ve ” Hadikat – üs – Süeda ” ( Saadete Ermişlerin Bahçesi ) gibi eserlerini Osmanlı döneminde yazdı.Bu eserleri devlet büyüklerine ithaf etti.
  Tüm hayatı boyunca Bağdat ve çevresinde yaşayan şair, 1556 yılında veba salgınından öldü. Kerbela’da gömülü olduğu sanılmaktadır.
  Sanatı
  1 ) Şiirinin en önemli özelliği içtenliği, coşkunluğu ve sadeliğidir.
  2 ) Şiirlerinin başlıca temaları; sevgi, ıstırap, dünyanın faniliği, ölüm
  vs.’dir.Bunların ele alınışında lirizm dikkati çeker.
  3 ) Gençlik şiirleri dil bakımından Azeri edebiyatının özelliklerini
  gösterir.Osmanlılar’ın Bağdat’ı almalarından sonra yazdığı şiirlerin ise
  sözlük ve gramer kuralları bakımından Türkiye Türkçesi’ ne uyduğu görülür.
  Divanı
  – Önsöz
  – Kasideler
  * kaside der tevhid-i hazret-i bari ( Allah’a )
  * kaside der na’t-i hazret-i fahr-i mevcudat ( Allah’a)
  * na’t-i hazret-i nebevi ( Peygambere)
  * na’t-i hazret-i fahr-i kainat
  * şah-i velayet ( Ali’ye )
  * şah-i velayet
  * sultan süleyman’a ( 4 adet )
  * Ayaş paşa’ya ( 7 adet )
  * Mehmet paşa’ya ( 4 adet )
  * diğer devlet büyüklerine kasideler
  – Gazeller ( 302 adet )
  – Müstezad
  – Terci-i bend
  – Müseddes
  – Muhammes
  – Tahmis
  – Murabba
  – Mukatta’at
  Gazel
  Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
  Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı
  Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver
  Oda yanmış kuru cisminde hevâdan gayrı
  Perde çek çehreme hicran günü ey kanlu sirişk
  Ki gözüm görmeye ol mâhlikadan gayrı
  Yetti bi-kesliğim ol gayete kim çevremde
  Kimse yok çizgine gird-âb-ı belâdan gayrı
  Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl
  Komadı hiç imâret bu binadan gayrı
  Bezm-i aşk içre Fuzûli nice âh eylemeyem
  Ne temettu’ bulunur neyde sadâdab gayrı
  Gazel
  Mende Mecnundan füzun aşıklık istedadı var
  Aşık-ı sadık menem Mecnunun ancak adı var
  Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
  Leylanın Mecnunu Şirinin eğer Ferhadı var
  Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var
  Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad ol
  Her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var
  Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
  Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var
  Ey Fuzuli aşk men’in kılma nasihten kabul
  Akıl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var
  Su Kasidesi
  Der Na’t-i Hazret-i Nebevi
  Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su
  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su
  Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su
  Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su
  Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su
  Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su
  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su
  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su
  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  Başini taştan taşa urup gezer avare su
  Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su
  Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su
  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
  Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su
  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su
  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su
  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su
  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su
  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su
  Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su
  İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su
  Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su
  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su
  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su
  Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su
  İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su
  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su
  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su
  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su
  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su
  Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni
  Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni
  Az eyleme inâyetini ehli derdden
  Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni
  Oldukça ben qötürme belâdan iradetim
  Ben isterim belâyı çü ister belâ beni
  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni
  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola getürmek saba beni
  Nahvet kılıp nasib fûzûlî gibi bana
  Ya râb mukayyed eyleme mutlak bana beni

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. kalp smiley – aşk smiley – hareketli lap ifadeleri – minik aşk gifleri
 3. Evliliğin Tanımı – Evlilik Yolculuğu – Evliliği Zevkli Kılmanın Yolları –
 4. ibrahim saraçoğlu – karaciğer için bitkisel öneriler – karaciğer hastalıkların
 5. hipotroidi ve gebelik – hamilelikte hipotroidi – hipotroidinin anne karnındaki
 6. Arkhimedes Kimdir – Arkhimedesin Hayatı ( İÖ 290,280 – İÖ 212 – 211)
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri